31 d’octubre 2006

El PIB

El PIB és el valor total de la producció de béns i serveis dins del territori nacional durant un temps determinat, que habitualment és un trimestre o un any. El PIB pot calcular-se segons el preu dels factors de producció o segons els preus de mercat. Al PIB se li resten al cost de mercat les impostor indirectes lligats a la producció i sumant-l les subvencions a l’explotació.
Un altre dada que es considera a partir del PIB és el Producte Nacional Brut, el qual només considera la quantitat de béns i serveis produïda pels residents d’un país.